ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است

» ۱۳٩٢/۱٢/٦ :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» آدما :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» دوستی اینترنتی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» ۱۳٩٢/٩/۱ :: ۱۳٩٢/٩/۱
» ۱۳٩٢/۸/۱۸ :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» 2/7 :: ۱۳٩٢/٧/٢
» انگیزه :: ۱۳٩٢/٦/٥
» ۱۳٩٢/٥/٩ :: ۱۳٩٢/٥/٩
» ۱۳٩٢/٤/٢٤ :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» لذت 3 :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» مهمون :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» دانشجو :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» سواری :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» نقدی بر بینایی :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» بینایی :: ۱۳٩٢/٤/٩
» عدم قطعیت :: ۱۳٩٢/٤/٩
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: ۱۳٩٢/٤/٤
» ۱۳٩٢/٤/٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢
» ۱۳٩٢/۳/٢٩ :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» لذت 2 :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» لذت :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» سوال :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» ۱۳٩٢/۳/۸ :: ۱۳٩٢/۳/۸
» دوستان :: ۱۳٩٢/۳/٧
» امان :: ۱۳٩٢/۳/٦
» امتحان :: ۱۳٩٢/۳/۱
» تب خارجه! :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» بینایی :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» مهمان! :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» زندگی مشترک :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» ۱۳٩٢/۱/٦ :: ۱۳٩٢/۱/٦
» بوی عیدی! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» نوشته ای از یک شهروند معمولی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» کائنات :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» خانوم خونه :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» حسرت :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» ۱۳٩۱/۱٠/٢ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» بیهودگی :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» گاهی دلم برای خودم تنگ می شود :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» ۱۳٩۱/٩/۱۳ :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» دختر :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» شعر :: ۱۳٩۱/٩/٧
» ۱۳٩۱/٩/٤ :: ۱۳٩۱/٩/٤
» نگرانی :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» روزمرگی :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» تشکر :: ۱۳٩۱/۸/٥
» ۱۳٩۱/۸/٢ :: ۱۳٩۱/۸/٢
» ۱۳٩۱/٧/٢٩ :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» ۱۳٩۱/٧/٢٩ :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» ۱۳٩۱/٧/٢۸ :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» وقتی دلت میگیرد :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» عشق :: ۱۳٩۱/٧/٩
» روزگار وصل :: ۱۳٩۱/٧/٩
» حماقت یا علاقه :: ۱۳٩۱/٧/۳
» لیاقت :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» ۱۳٩۱/٦/۱۳ :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» آرزو :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» آذربایجان تسلیت :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» آذربایجان تسلیت :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» ۱۳٩۱/٥/٢٥ :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» صبر :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» اندر حکایت گرانی مرغ :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» تشکر :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» خدایا شکرت :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» چرا؟ :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» منطق دانشجویی :: ۱۳٩۱/٥/٩
» صمیمیت :: ۱۳٩۱/٥/٥
» دل و دماغ :: ۱۳٩۱/٥/۳
» ترم جدید :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» مهمونی :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» مهمونی :: ۱۳٩۱/٤/٢۳
» مرگ حقه! :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» برگه ها و بچه ها :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» دنیای من :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» خیلی خوش گذشت :: ۱۳٩۱/٤/٥
» تولدم مبارک :: ۱۳٩۱/٤/٤
» خبرهای خوب در راهند! :: ۱۳٩۱/٤/٢
» ۱۳٩۱/٤/۱ :: ۱۳٩۱/٤/۱
» ۱۳٩۱/٤/۱ :: ۱۳٩۱/٤/۱
» کنجد :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» دهخدا :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» لقمان :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» ۱۳٩۱/۳/۱۳ :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» سرطان :: ۱۳٩۱/۳/٦
» آفتابه لگن :: ۱۳٩۱/۳/٥
» نکته :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» ۱۳٩۱/٢/٢۸ :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» جواب می ده باور کنید :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» روز مادر مبارک! :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» این روزها :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» روزم مبارک :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» ۱۳٩۱/٢/۱۱ :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» ۱۳٩۱/٢/۱ :: ۱۳٩۱/٢/۱
» ۱۳٩۱/۱/۳٠ :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» خوش گذشت :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» ف :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» ۱۳٩۱/۱/٢٦ :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» ما که نفهمیدیم :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» لوسی از درجه 3.7 :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» لوسی از درجه 3.7 :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» حرف مردم :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» معتاد نیستم :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» ۱۳٩۱/۱/٧ :: ۱۳٩۱/۱/٧
» ۱۳٩۱/۱/٦ :: ۱۳٩۱/۱/٦
» دروغ :: ۱۳٩۱/۱/۳
» سال کهنه رفت و سال نو رسید :: ۱۳٩۱/۱/۱
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» آخر اسفند :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» آخر دنیا :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» بچه های جدیدم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» بوی کاغذ رنگی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» امان از دست بعضیا :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» بچه - سوتی و آخر اعتماد به نفس :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» آشکارساز :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» اعتماد به نفس کاذب :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» کمک :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» ترم شروع می شود :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» یه روز خوب :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» دقت کردین؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» اینجا زمستان است :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» دردواره ها :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» تجربه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» او :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٠ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» شوک :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» گردش :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» سوزش :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» بچه :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٢ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» روز موعود :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» داغ :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» ۱۳٩٠/۱۱/٥ :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» ۱۳٩٠/۱۱/٤ :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» من دیگه غلط بکنم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» من بدم! :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» برگه ها تموم شد! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» حسی شبیه زنده به گور شدن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» وعده دیدار نزدیک است :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» بچه هامو پس بدین :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٤ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» دعا :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» آخرت اعتماد به نفس :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» راز بزرگ من :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» پردازش :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» اگر دکتر نمیشد! :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» تنویر افکار مومی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» انار :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» کنکور :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» کارت شهربازی :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» حس :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» فال حافظ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» یلدا :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» مردان تنبل یا زنان پاک :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» کدوم کانال؟ :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» هنرمند کیست؟ :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» وبلاگ!!! :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» اپیدمی سه سالگی :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» پنجاه سال سه سالگی :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» یکای پاداش :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» حس درس خوندن :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» احتمالا مرتاض می شدم :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» یادش بخیر جوونیا :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» اندر فواید خرمهره :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» جنگ اول به از صلح آخر :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» ما :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» چطور شروع کنم؟! :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٠/٩/۱٤

Design By : Pichak