صبر

گویند سنگ، لعل شود در مقام صبر

آری شود ولیک به خون جگر شود

/ 2 نظر / 12 بازدید
افسانه

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود وین راز سر به مهر به عالم سمر شود [متفکر]

مرضیه

نبینم خون جگرت رو عروس خانوم [گل][گل]